ادغام و تملیک از جمله اقدامات مهم حوزه تامین مالی به شمار می­ رود. گاها شرکتها به منظور حفظ بقا، افزایش سودآوری یا شراکت به منظور ایجاد سینرژی اقدام به ادغام و تملیک می ­نمایند.زمانی که دو شرکت تمایل به ترکیب با یکدیگر و تشکیل ساختار جدید داشته باشند، از این شیوه بهره می­ جویند. در واقع ادغام، تراکنشی است که در آن دو بنگاه با توافق یکدیگر با هم ترکیب شده و عملیات کاری خود را ادغام می کنند. در این فرآیند شرکتها از طریق در اختیار گرفتن مالکیت شرکت دیگر، آن را تحت کنترل در می آورند.

فرآیند ادغام-تملیک به صورت مراحل زیر قابل اجرا است:

  • ارزیابی فعالیت شرکت خریدار و شرکت فروشنده: شامل نیازسنجی، اصلاح ساختار، مدیریت ریسک و بررسی هم افزائیهای بالقوه و …
  • ارزشگذاری: استفاده از مدلهای ارزشگذاری مبتی بر جریانات نقدی، مدلهای نسبی، مدلهای مبتنی بر دارائی
  • تحلیل روشهای پرداخت: شامل پرداخت نقدی یا سهام و بررسی شرایط و تبصره ها
  • برگزاری جلسات مدیریتی: برگزاری جلسه با مدیران و سهامداران شرکت فروشنده
  • ایجاد پایگاه داده: تهیه مرجع اطلاعاتی از تمام مدارک شرکتها، قراردادهای حقوقی محرمانه، فهرستی از دارائیهای نامشهود
  • راستی آزمائی(DD): بررسی شاخصهای عملکرد مالی-عملیاتی و اطلاعات مالی سالیانه و میان دوره
  • انعقاد قرارداد و تصویب رسمی آن: توافق برای انتقال مالکیت و ارائه مدارک و مستندات لازم به مراجع ذی ربط برای تائید قرارداد
  • نهایی نمودن شرایط قرارداد: نهائی نمودن انتقال مالکیت، وثائق مورد نیاز، بیمه نامه ها و نظارت بر تسویه قرارداد
ادغام